Σχεδίαση Ψηφιακών Φίλτρων Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (Infinite Impulse Response (I.I.R.) Filters Design)

Στην ενότητα αυτή θα μελετήσουμε τη σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων άπειρης κρουστικής απόκρισης. Ιδιαίτερα θα δούμε:

  • Τη σχέση εισόδου - εξόδου (την εξίσωση διαφορών) και τη συνάρτηση μεταφοράς.
  • Τη σχεδίαση ψηφιακών IIR φίλτρων μέσω διγραμμικού μετασχηματισμού.
  • Την εργαστηριακή υλοποίηση IIR φίλτρων.