Σχεδίαση Ψηφιακών Φίλτρων Πεπερασμένης Χρονικής Απόκρισης (Finite Impulse Response (F.I.R.) Filters Design)

Στην ενότητα αυτή θα μελετήσουμε:

  • Τη σχέση μεταξύ εισόδου - εξόδου (εξίσωση διαφορών) και τη συνάρτηση μεταφοράς.
  • Ιδανικά και πραγματικά φίλτρα και τον ρόλο του παραθύρου (window).
  • Στο πειραματικό μέρος την υλοποίηση FIRφίλτρων.