Περιγραφή και Τεχνικά Χαρακτηριστικά της κάρτας TMS320C5505 eZdsp™

Στην ενότητα αυτή θα γίνει μια περιγραφή της κάρτας TMS320C5505 eZdsp™ και μια παρουσίαση των χαρακτηριστικών της και του τρόπου σύνδεσης της με τον Η/Υ καθώς και με διατάξεις εισόδου / εξόδου ακουστικού σήματος.