Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Εισαγωγή
 • Εντολή If
 • Επαναλήψεις
 • Πίνακες
 • Pointers
 • Συναρτήσεις
 • Συναρτήσεις και Πίνακες
 • Δομές
 • Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό
 • Constructors και Destructors

Μαθησιακοί Στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τις βασικές αρχές και έννοιες του προγραμματισμού και η απόκτηση θεμελιωδών γνώσεων στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού ώστε να είναι ικανοί να σχεδιάσουν και να επιλύσουν προβλήματα μέσω υπολογιστή.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα πρέπει να είναι ικανός: Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις βασικές αρχές του προγραμματισμού, έχει αποκτήσει πλήρη ευχέρεια στην χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος της C++, να χρησιμοποιεί βασικούς και σύνθετους τύπους δεδομένων, μεταβλητές, συναρτήσεις και δομές ελέγχου της γλώσσας προγραμματισμού, να διαχειρίζεται σφάλματα κατά το χρόνο εκτέλεσης ενός προγράμματος και να κάνει τις κατάλληλες διορθώσεις.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Κωνσταντίνος Κουκουλέτσος

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Μάθημα Εξειδίκευσης

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 • Προγραμματισμός με C++, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα (2008)
 • Χατζηγιαννάκης N.M., Η γλώσσα C++ σε βάθος,1η εκδ., ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, (2008)
 • Liberty J., Πλήρες εγχειρίδιο της C++,5η εκδ, Α. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΟΕ (2006)