Τεχνοοικονομική Ανάλυση Οργάνωση και Διοίκησης Έργων και Επιχειρήσεων

Αιμιλία Κονδύλη

Περιγραφή Μαθήματος:

Οι στόχοι του μαθήματος της Οργάνωσης-Οικονομοτεχνικής Ανάλυσης και Διοίκησης Έργου αναφέρονται στα επιδιωκόμενα και αναμενόμενα αποτελέσματα (output), τα οποία είναι:

  • η δυνατότητα εκτίμησης (ποιοτικά και ποσοτικά) των οικονομικών επιπτώσεων - συνεπειών των τεχνικών αποφάσεων μας, δηλαδή τι συνεπάγονται αυτές οι αποφάσεις σε κατανάλωση πόρων, αλλά και τι προσδοκούμε να αποδώσουν.

 Η διαμόρφωση αυτής της συνολικής αντίληψης είναι τόσο απαραίτητη καθώς:

  • οι πόροι με τους οποίους λειτουργούμε (ανθρώπινο δυναμικό, κεφάλαιο, εξοπλισμός, εγκαταστάσεις) είναι πάντα περιορισμένοι και πρέπει ως μηχανικοί να ελαχιστοποιούμε την κατανάλωση πόρων και να μεγιστοποιούμε την απόδοση των έργων. Από την άλλη πλευρά, ο μηχανικός πολύ συχνά βρίσκεται ενώπιον της ανάγκης να επιλέξει ανάμεσα σε εναλλακτικές δυνατότητες επένδυσης πόρων, ή ανάμεσα σε εναλλακτικά έργα που θα υλοποιηθούν. Πρέπει λοιπόν να είναι σε θέση, με δομημένο τρόπο και ορθολογικά κριτήρια, να ιεραρχεί τις προτεραιότητες, σχετικά με το ποια / ποιες αποφάσεις επενδύσεις θα πρέπει να ληφθούν, λαμβάνοντας υπόψιν τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους.

Λέξεις Κλειδιά: Τεχνοοικονομική ανάλυση, οργάνωση και διοίκηση έργου, επιχειρησιακά σχέδια, ανάλυση κόστους, αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων, χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων,ανάπτυξη δικτύου έργου, σχεδιασμός και χρονικός προγραμματισμός έργου, ανάλυση κόστους έργου, οικονομικός προγραμματισμός έργου, μελέτες περιπτώσεων έργων, οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων.


Κωδικός: MECH108
Σχολή - Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.- DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING » Προπτυχιακό
Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
Χρήστες: 1 εγγεγραμμένοι
Βιβλιογραφική αναφορά μαθήματος
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Βασικές έννοιες Τεχνικοοικονομικής Ανάλυσης. Επιχειρηματικά - Επενδυτικά Σχέδια, Τεχνικοοικονομικές μελέτες - Σκοπιμότητα και Περιεχόμενα . Πηγές πληροφοριών, χρηματοδότηση. Παραδείγματα επιχειρησιακών σχεδίων από την πράξη. Προτάσεις για επεξεργασία επιχειρηματικών σχεδίων. Οργάνωση και τρόπος υλοποίησης των Ασκήσεων Πράξης. Ανάλυση περιεχομένων Επιχειρησιακών Σχεδίων.

Η έννοια του κόστους, βασικοί διαχωρισμοί κόστους. Άμεσο και έμμεσο κόστος, σταθερό και μεταβλητό κόστος, Νεκρό Σημείο Επένδυσης. Κόστος παραγωγής, λειτουργικό κόστος. Πάγιο Επενδυτικό κόστος και Κεφάλαιο Κίνησης Αποσβέσεις. Υπολογισμός κόστους παραγωγής βιομηχανικής μονάδας. Εφαρμογές. Ανάλυση ευαισθησίας στο Νεκρό Σημείο. Ασκήσεις και Εφαρμογές στην Ανάλυση Κόστους. Ασκήσεις και Εφαρμογές στην έννοια του Νεκρού Σημείου.

Η έννοια της χρηματοροής. Η χρονική μεταβολή της αξίας του χρήματος . Βασικά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων. Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση επενδύσεων - επιχειρηματικών αποφάσεων . Τα κριτήρια αξιολόγησης IRR, NPV, PBP. Υπολογισμοί στελέχωσης έργου. Εφαρμογές και παραδείγματα στις έννοιες των NPV, IRR, PBP. Πρακτικά παραδείγματα αξιολόγησης επενδύσεων από το πεδίο του μηχανολόγου . Ασκήσεις και εφαρμογές υπολογισμού χρηματοροής. Εφαρμογές κριτηρίων NPV, IRR, PB

Ανάγνωση και ερμηνεία ισολογισμών. Χρηματοοικονομική ανάλυση Επιχειρήσεων. Εφαρμογές Χρηματοοικονομικής Aνάλυσης Επιχειρήσεων. Εφαρμογές στον υπολογισμό δεικτών και τη χρηματοοικονομική ανάλυση.

Ορισμός και βασικές παράμετροι έργων. Παραδείγματα έργων από διάφορους παραγωγικούς τομείς. Γεγονότα και δραστηριότητες Έργων. Βασικά στοιχεία ∆ικτυωτής Ανάλυσης. Βασικές έννοιες ∆ιοίκησης Έργου. Η σημασία της κατάτμησης των έργων σε δραστηριότητες (Work BreakDown Structure). Παραδείγματα πολύπλοκων έργων. Η ανάπτυξη ∆ικτύου Έργου.

Χρονικός προγραμματισμός έργου. Η μέθοδος της Κρίσιμης ∆ιαδρομής στα έργα. Κρίσιμες δραστηριότητες. Οικονομικός Προγραμματισμός Έργων. Εφαρμογές και προβλήματα στον προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού σε έργα. Ασκήσεις για τη μείωση της διάρκειας έργου.

Η οργάνωση της απασχόλησης και της κατανομής πόρων στα έργα. Η Τεχνική PERT. Εφαρμογές στο Χρονικό και Οικονομικό Προγραμματισμό Έργου.

Προγράμματα λογισμικού για την οργάνωση και διαχείριση έργου. Μελέτη περίπτωσης οργάνωσης έργου.

Στην ενότητα αυτή θα διδαχθούν οι φοιτητές πως γίνεται το διάβασμα και η αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων. Καθώς η τελευταία βιντεοσκοπημένη διάλεξη είναι αφιερωμένη σε μια συνολική επισκόπηση του μαθήματος.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+
Μεταδεδομένα μαθήματος
Αριθμός Επισκέψεων: 0
Αριθμός Προβολών: 0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -