Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Ευάγγελος Φουντουκίδης

Περιγραφή Μαθήματος:

Θεωρία: Διαλέξεις και εισηγήσεις για κατανόηση εννοιών που είναι απαραίτητη πριν από κάθε εβδομαδιαίο εργαστήριο. Εργαστήριο: Πιστή εφαρμογή τυποποιημένων σε λεπτομέρειες μεθόδων δειγματοληψιών, δοκιμών και διακριβώσεων, αλλά και σχεδιασμού και παραγωγής και εφαρμογής υλικών σε εργαστηριακές υποομάδες των δώδεκα (12) σπουδαστών με ένα τουλάχιστον εργαστηριακό συνεργάτη (Π.Ε.) με πλήρη προσόντα ανά ομάδα (δύο υποομάδες 24 σπουδαστές) και ένα τουλάχιστον εργαστηριακό συνεργάτη Τ.Ε. ανά υποομάδα και ενός εργαστηριακά απασχολούμενου ή πρακτικά ασκούμενου στο εργαστήριο “ΠΕΤΥΛ” σπουδαστή. Τα εργαστήρια στους χώρους παραγωγής είναι κατά εξάμηνο τρία υποχρεωτικά και τα υπόλοιπα προαιρετικά και πραγματοποιούνται σε ημέρες και ώρες που οι σπουδαστές δεν έχουν στο πρόγραμμα τους άλλο μάθημα για παρακολούθηση.

Λέξεις Κλειδιά: Οπτική μικροσκοπία, σκληρομέτρηση μεταλλικών υλικών, θεριμκή ανάλυση, διαγράμματα φάσεων κραμάτων, δοκιμή εφελκυσμού χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, βαθμονόμηση εργαστηριακού εξοπλισμού,προσδιορισμός ειδικών βαρών αδρανών, σχεδιασμός μελέτης σύνθεσης σκυροδέματος, εργαστηριακός έλεγχος σκυροδέματος.


Κωδικός: CIVI124
Σχολή - Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.- DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING » Προπτυχιακό
Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
Χρήστες: 1 εγγεγραμμένοι
Βιβλιογραφική αναφορά μαθήματος
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Σκοπός της 1ης ενότητας είναι η εισαγωγή στη μικροδομή των μεταλλικών υλικών μέσω υπολογισμού του μεγέθους κόκκων τους.

Σκοπός της ενότητα αυτής είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές το θεωρητικό υπόβαθρο για να μπορούν να υπολογίσουν την συμπεριφορά ενός μεταλλικού υλικού καθώς και τον προσδιορισμό των αποδεκτών καταπονήσεων οι οποίοι είναι εφικτοί μόνο όταν είναι γνωστά τα μηχανικά χαρακτηριστικά του υλικού. Δηλαδή θα πρέπει να είναι γνωστό από ποιο φορτίο και πέρα το υλικό θα παραμορφωθεί κατά αναντίστρεπτο τρόπο προκαλώντας αλλαγές στη γεωμετρία του και ποιο είναι το οριακό φορτίο που είναι δυνατόν να αντέξει πριν την οριστική του θραύση.

Σκοπός της άσκησης είναι η κατασκευή των καμπυλών ψύξης διαφόρων κραμάτων Κασσιτέρου - Μολύβδου Sn/Pb καθώς και των καμπυλών ψύξης καθαρών Sn και Pb. Από το διάγραμμα φάσεων του κράματος Sn/Pb προσδιορίζεται ακολούθως η % σύσταση κράματος Sn/Pb, άγνωστης περιεκτικότητας (θερμική ανάλυση).

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι ο υπολογισμός βασικών φυσικών μεγεθών σε μία ράβδο οπλισμού σκυροδέματος που έχει υποστεί δοκιμή εφελκυσμού, και ο έλεγχος παρτίδας ράβδων οπλισμού σκυροδέματος σύμφωνα με τον ΚΤΧ 2008.

Σκοποί της ενότητας είναι:

  • η βαθμονόμηση επιλεγμένων εργαστηριακών οργάνων για την αποφυγή τυχαίων ή συστηματικών σφαλμάτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας πειραματικής δοκιμής, λόγω εσφαλμένης ρύθμισης των οργάνων,
  • η λήψη αντιπροσωπευτικού εργοταξιακού δείγματος από σωρό αδρανών υλικών (άμμο, γαρμπίλι, χαλίκι) για την πραγματοποίηση ελέγχων και η πιστοποίηση της καταλληλότητας των αδρανών υλικών για την πιθανή χρήση τους στην παραγωγή σκυροδέματος σύμφωνα με τον Ελληνικό Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 1997 (Κ.Τ.Σ.- 97) και 
  • η μείωση της αρχικής ποσότητας ενός ομοιόμορφου αντιπροσωπευτικού δείγματος αδρανούς υλικού, σε μικρότερη αναγκαία ποσότητα, όπως απαιτείται από τις αντίστοιχες προδιαγραφές, βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθούν οι δοκιμές ελέγχου για να κριθεί η καταλληλότητα των αδρανών υλικών για την παρασκευή σκυροδέματος.

 

 

 

Σκοπός της ενότητας είναι ο προσδιορισμός του ειδικού βάρους λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων αδρανών, ώστε να βρίσκεται μεταξύ των τιμών 2,4 - 3,0  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  του Κ.Τ.Σ.-97 και ο υπολογισμός του μοναδιαίου όγκου  (1 m3) μιας συγκεκριμένης σύνθεσης σκυροδέματος.

Σκοπός της ενότητας είναι ο σχεδιασμός μελέτης σύνθεσης 1 m3 σκυροδέματος σύμφωνα με την Αμερικάνικη προδιαγραφή ACI-211.

Σκοπός της ενότητας είναι ο εργαστηριακός έλεγχος των ιδιοτήτων του νωπού σκυροδέματος, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που απαιτεί ο Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 1997 (Κ.Τ.Σ.- 97).

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-
Μεταδεδομένα μαθήματος
Αριθμός Επισκέψεων: 0
Αριθμός Προβολών: 0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -