Έλεγχος Κίνησης

Μιχαήλ Παπουτσιδάκης

Τα Συστήματα Κίνησης είναι ένα από τα βασικότερα συστατικά των σύγχρονων τεχνολογικών διατάξεων και εγκαταστάσεων, όχι μόνο στον καθαρά βιομηχανικό τομέα, αλλά και στη γεωργική παραγωγή, τις μεταφορές, το περιβάλλον και σε πολλές άλλες περιοχές εφαρμογής.

Επομένως ο έλεγχος των συστημάτων κίνησης, έτσι ώστε τα συστήματα κινησης να λειτουργούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, αποτελεί ένα από τα σηματικότερα και πλέον διαδεδομένα πεδία ευθύνης του πτυχιούχου Τεχνολόγου Μηχανικού Αυτοματισμού.

Το μάθημα σκοπεύει να αναπτύξει στους σπουδαστές τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για αυτό το ρόλο, με έμφαση στην ικανότητα αντίληψης και αξιολόγησης των σχετικών τεχνολογιών και μεθόδων.

Λέξεις Κλειδιά: Έλεγχος κίνησης, ανάδραση, σχεδιασμός ελεγκτή PID, αναλογικός, ολοκληρωτικός, διαφορικός ελεγκτής, σχέση μετάδοσης, στατική και δυναμική ανάλυση συνεχούς κινητήρα.


Κωδικός: 1501
Σχολή - Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.- DEPARTMENT OF AUTOMATION ENGINEERING » Προπτυχιακό
Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
Χρήστες: 1 εγγεγραμμένοι
Βιβλιογραφική αναφορά μαθήματος
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Ο Σκοπός της Ενότητας είναι:

 • Η εισαγωγή στο αντικείμενο του ελέγχου της κίνησης
 • Η παρουσίαση του μαθήματος 1501 "Έλεγχος Κίνησης" στο Τμ. Αυτοματισμού
 • Η γνωριμία με τις βασικές έννοιες του Ελέγχου Κίνησης.


Περιεχόμενα Ενότητας:

 • Εισαγωγή στο αντικείμενο του Ελέγχου της Κίνησης
 • Παρουσίαση του μαθήματος 1501 "Έλεγχος Κίνησης" στο Τμ. Αυτοματισμού
 • Βασικές έννοιες του Ελέγχου Κίνησης
 • Περιστροφική κίνηση
 • Βασικά χαρακτηριστικά ελεγκτή 3 όρων PID
 • Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα χρήσης κάθε όρου ελεγκτή.

Ο Σκοπός της Ενότητας είναι:

 • Η παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών λειτουργίας και εφαρμογής ηλεκτροκινητήρα.
 • Η μελέτη παραδείγματος επίλυσης των βασικών χαρακτηριστικών λειτουργίας ηλκετροκινητήρα.
 • Η παρουσίαση και ανάλυση στατικής εξίσωσης 1ου βαθμού με παράδειγμα σταθερών C1, C2, ... C5.

Ο Σκοπός της Ενότητας είναι:

 • Να εισάγει τον αναγνώστη στο αντικείμενο των οδοντωτών τροχών.
 • Να παρουσιάσει τη βασική γεωμετρία, τους τύπους μετάδοσης και τις σχέσεις μετάδοσης για τους οδοντωτούς τροχούς - γρανάζια.
 • Να παρουσιάσει παραδείγματα εφαρμογής (μελέτες περίπτωσης) των οδοντωτών τροχών στην πράξη. 


Περιεχόμενα Ενότητας:

 • Τύποι και χαρακτηριστικά
 • Βασικές σχέσεις οδοντωτών τροχών
 • Παράδειγμα χρήσης μειωτήρα ως μετάδοση σε εφαρμογή μεταφοράς αντικειμένων με ηλεκτροκινητήρα.
 • Λοιπά Παραδείγματα

Ο Σκοπός της Ενότητας είναι:

 • Να εισάγει τον αναγνώστη στο αντικείμενο των οδοντωτών τροχών.
 • Να παρουσιάσει τα είδη και τους διάφορους τύπους οδοντωτών τροχών - γραναζιών.
 • Να παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους.
 • Να παρουσιάσει εφαρμογές χρήσης των οδοντωτών τροχών.


Περιεχόμενα Ε
νότητας:

 • Εισαγωγή στους οδοντωτούς τροχούς - γρανάζια
 • Μετάδοση κίνησης με ιμάντες
 • Μετάδοση κίνησης με τροχαλίες
 • Μετάδοση κίνησης με αλυσίδες

Ο Σκοπός της Ενότητας είναι η γραπτή εξέταση θέματος (προόδου) καθώς και η επίλυσή του, που αφορά το μάθημα του Ελέγχου Κίνησης.

Σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για αυτό το ρόλο, με έμφαση στην ικανότητα αντίληψης και αξιολόγησης των σχετικών τεχνολογιών και μεθόδων.

Ο Σκοπός της Ενότητας είναι:

 • Να εισάγει τον αναγνώστη στο αντικείμενο του αυτόματου ελέγχου συστημάτων κίνησης.
 • Να παρουσιάσει τη βασική δομή ενός συστήματος ελέγχου.
 • Να παρουσιάσει τις κατηγορίες συστημάτων αυτόματου ελέγχου και να αποσαφηνίσει τις διαφορές μεταξύ συστημάτων κίνησης ανοικτού και κλειστού βρόγχου.
 • Να παρουσιάσει την έννοια της ανατροφοδότησης και ποιες είναι οι επιπτώσεις χρήσης της.
 • Μαθηματικό υπόβαθρο για την μελέτη των Συστημάτων Ελέγχου

 

Περιεχόμενα Ενότητας:

 • Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο Συστημάτων Κίνησης
 • Βασική Δομή Συστήματος Ελέγχου Κλειστού Βρόγχου
 • Παραδείγματα Ελέγχου Συστημάτων Κίνησης
 • Κατηγορίες Συστημάτων Ελέγχου Κίνησης
 • Έννοια της ανατροφοδότησης και ποιες είναι οι επιπτώσεις χρήσης της.
 • Μαθηματικό υπόβαθρο για την μελέτη των Συστημάτων Ελέγχου

Ο σκοπός της ενότητας είναι:

 • Να εισάγει τον αναγνώστη στο αντικείμενο των συστημάτων ελέγχου κίνησης.
 • Να παρουσιάσει τις κατηγορίες συστημάτων αυτομάτου ελέγχου.
 • Να παρουσιάσει τα στάδια και τη μεθοδολογία ανάπτυξης ελέγχου συστημάτων κίνησης.
 • Να παρουσιάσει διαφορές ανοικτών και κλειστών συστημάτων ελέγχου κίνησης.
 • Να παρουσιάσει τη διαδικασία μοντελοποίησης συστημάτων και τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών (ευστάθεια, ακρίβεια,ταχύτητα απόκρισης, ευαισθησία, κ.α.).

 

Περιεχόμενα Ενότητας:

 • Εισαγωγή στα συστήματα ελέγχου κίνησης
 • Κατηγορίες συστημάτων αυτομάτου ελέγχου
 • Στάδια Ανάπτυξης Ελέγχου Συστήματος Κίνησης
 • Βασικά χαρακτηριστικά συστημάτων ελέγχου κίνησης
 • Παραδείγματα

 

Ο Σκοπός της Ενότητας είναι:

 • Να εισάγει τον αναγνώστη στο αντικείμενο των ελεγκτών.
 • Να παρουσιάσει τα είδη των ελεγκτών.
 • Να παρουσιάσει την επίδραση των ελεγκτών στη δυναμική απόκριση του συστήματος και πως η αύξηση του κέρδους το επηρεάζει.

 

Σκοπός της ενότητας «Εργαστηριακές Ασκήσεις» είναι οι φοιτητές που την παρακολουθούν να:

 • Γνωρίσουν σε βάθος τα γνωστικά αντικείμενα του μαθήματος Έλεγχος Κίνησης,
 • Αποκτήσουν την εμπειρία συνδεσμολογίας ηλεκτρικών κυκλωμάτων,
 • Αναγνωρίζουν τους βασικούς τύπους συστημάτων κίνησης και διατάξεων ελέγχου και τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες,
 • Να εφαρμόζουν τις μεθόδους και τεχνικές του αυτοματισμού για τον έλεγχο των συστημάτων κίνησης, ώστε αυτά να λειτουργούν με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.

Σ' αυτήν την ενότητα μπορείτε να βρείτε τις σημειώσεις του θεωρητικού καθώς και του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+
Μεταδεδομένα μαθήματος
Αριθμός Επισκέψεων: 0
Αριθμός Προβολών: 0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -